"FIETSEN IS GEWELDIG!"
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel1: Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht voor de volgende handelsnaam Buxxoz alsmede voor de webshop
buxxoz.com, buxxoz.nl, buxxoz.de, buxxoz.online, buxxoz.eu
Buxxoz is een handelsnaam van Buxxo Cycle Group Benelux
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten, handelingen, tussen de koper of lessee en GreenAdd Lease of tussen de koper en Buxxoz.
Algemene (inkoop) voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeen gekomen.
Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Buxxoz.
Dit geldt ook wanneer er  wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.Artikel 2: Definities


In deze handelsvoorwaarden wordt onder koper verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan Buxxoz
opdracht heeft gegeven tot levering van producten en/of het verrichten van werkzaamheden inzake deze producten.Artikel 3: Offertes en Aanbiedingen
 

 1. De prijzen van alle producten van Buxxoz op haar website in de webshop zijn weergegeven in Euro’s inclusief de huidige geldende BTW in procenten omzetbelasting (BTW) en exclusief verzend, porto, en behandelingskosten, tenzij dit anders is vermeld. Prijzen genoemd op offertes en aanbiedingen zijn altijd exclusief BTW tenzij dit anders is vermeld.
 2. De prijzen van de producten zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
 3. Buxxoz kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of een niet juiste opsomming bevat.

Artikel 4: Contract en Levering
 
 1. De overeenkomst tussen koper en Buxxoz wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Buxxoz derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Buxxoz dient daarbij een redelijk termijn te worden geboden om alsnog tot uitvoering of tot levering te komen zoals overeengekomen in de overeenkomst.
 3. Buxxoz is altijd gerechtigd zonder opgaaf van redenen de order/overeenkomst te ontbinden.  

Artikel 5: Onderzoek en Reclame
 
 1. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de koper Buxxoz daarvan binnen 8 (acht) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de producten te hebben aanvaard.
 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Buxxoz de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als uitzondering de gevallen van maatwerk bestellingen, indien het eind product afwijkingen vertoont ten opzichte van de verwachting van de koper dan kan Buxxoz hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld. Indien blijkt dat Buxxoz voor bevestiging van de order te voren niet duidelijk is geïnformeerd op deze afwijkingen, hier mee vervalt punt 5b.
 3. Koper dient zich er voor aanschaf zelf van te verzekeren dat bovenstaande geen problemen kan/zal opleveren. Problemen veroorzaakt door het niet juist controleren van bovenstaande zijn voor rekening van koper en geven geen recht op terugname, omruil of restitutie.  

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 
 1. Indien Buxxoz aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het geen in deze bepaling is geregeld.
 2. Buxxoz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Buxxoz is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Buxxoz aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot dat gedeelte van de order/overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Buxxoz is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van uitkering van zijn verzekeraar in (elk) voorkomend geval.
 5. Buxxoz is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door een door Buxxoz verkocht product dat op enigerlei wijze is aangepast zonder toestemming van Buxxoz.
 6. Buxxoz kan aansprakelijk gesteld worden voor directe schade wanneer dit kan worden aangetoond door een schade expert en/of deskundige.
 7. Buxxoz is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs-of andersoortige stagnatie.

Artikel 7: Garantie

Buxxoz hanteert de zelfde garantie voorwaarden als van zijn leveranciers. In de regel is dit een garantie termijn van twee jaar op het product (frame) en Overige onderdelen vallen onder de onderstaande punten..
 1. Garantie als genoemd geldt niet indien de gebreken het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, verkeerde bediening, onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de door ons gegeven instructies, gebruiksaanwijzing of handleidingen, onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en normale onderhoudszorg of wanneer het product is gerepareerd of gewijzigd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 2. Accu’s / Battery’s vallen niet onder onze garantiebepaling echter wel hanteren wij de garantiebepalingen van onze leverancier(s). Deze zijn op navraag verkrijgbaar.
 3. Elektrische delen vallen niet onder onze garantiebepaling echter wel hanteren wij de garantiebepalingen van onze leverancier(s). Deze zijn op navraag verkrijgbaar.
 4. Koper is verplicht op verzoek van Buxxoz de gelegenheid te geven, om naar aanleiding van haar beroep op de garantie, een onderzoek door een door Buxxoz aan te wijzen deskundige te laten plaatsvinden. De uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van bovengenoemde expertise zijn voor rekening van de wederpartij indien het door haar gedane beroep op garantie ongegrond blijkt; ingeval het beroep terecht blijkt zijn de kosten voor onze rekening.
 5. Garantie is niet overdraagbaar en geldt uitsluitend voor de koper.
 6. De Garantievoorwaarden zoals vermeld in dit artikel geldt tenzij anders schriftelijk met Buxxoz is overeengekomen.  

Artikel 8: Betaling en incassokosten

Ingeval van betaling op factuur dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Buxxoz aangegeven bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij door Buxxoz anders schriftelijk aangegeven.
 1. Indien de koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechts wege in verzuim (gebreke). De koper is als dan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand exclusief de bijkomende incassokosten. Tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 2. Buxxoz heeft het recht door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten,  vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 3. De koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Buxxoz verschuldigde.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de koper in gebreke of in verzuim blijft in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens rapport Voorwerk II. Indien gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 5. Betaling dient plaats te vinden in wettelijk Nederlands betaalmiddel (Euro) dan wel contant dan wel door overmaking op een bankrekening behorend aan Buxxoz. Dan wel door betaling d.m.v. één van de betalingssystemen aangeboden op de webshop. De gestelde betalingstermijn is ten alle tijden 14 dagen. Indien na 30 dagen de betaling nog niet heeft plaats gevonden start het incassotraject.
  Alle gemaakte kosten zullen worden verhaald op de koper.Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud.

9a  De geleverde zaken blijven eigendom van Buxxoz totdat de opdrachtgever al hetgeen hij ter zake van of in verband met de door Buxxoz gedane leveringen van zaken of diensten met inbegrip van rente en kosten, aan Buxxoz verschuldigd is , volledig heeft betaald.
9b  Ingeval de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt is Buxxoz, zonder enige ingebrekestelling vereist is, gerechtigd de zaken terug te nemen, onverminderd het recht een redelijke vergoeding voor geleden schade, gederfde winst en interest te vorderen.

Artikel 10: Retentierecht.

Onverminderd het wettelijk retentierecht is Buxxoz gerechtigd enig zaak van de opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volle voldoening van al hetgeen
Buxxoz uit welk hoofde dan ook van opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de opdrachtgever ter zake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld.
Het recht van retentie heeft Buxxoz ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.


Artikel 11: Annuleringen:

11a Behoudens wanneer dit schriftelijk met Buxxoz is overeengekomen kunnen orders niet worden geannuleerd.
11b Indien, in het voren vermelde geval annulering is toegestaan, dient de opdrachtgever Buxxoz van de gehele of gedeeltelijke annulering schriftelijk in kennis te stellen en hij is gehouden aan Buxxoz alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, opslag, verwerking etc.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van Buxxoz op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.


Artikel 12:  Aansprakelijkheid.

Buxxoz is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van :
 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
 2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld; Onoordeelkundige behandeling en/of gebruik van door Buxxoz geleverde producten.
 3. Het verstrekken van onvolledige c.q. onjuiste gegevens.
 4. Buxxoz is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van beschadiging, verminking of verlies aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en /of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van haar of hen, die door Buxxoz te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden, met dien verstande dat Buxxoz nimmer gehouden is tot een verdergaande schadevergoeding dan tot ten hoogste het factuurbedrag der geleverde goederen/diensten. Buxxoz  is niet tot verdere schade of kostenvergoeding, hoe ook genaamd, verplicht. Buxxoz zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs- en gevolgschade en/of indirecte schade te vergoeden.
 5. Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.
 6. Buxxoz is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of diefstal van het geleverde product nadat het onze bedrijfshal, locatie, winkel heeft verlaten.


Artikel 13:  Overmacht.

Indien Buxxoz door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, heeft Buxxoz onverminderd de haar verder toekomende rechten het recht om zonder rechtelijke tussenkomst, de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 
 1.  Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan:  oorlog, burgeroorlog, oproer, molest, vernieling van (reclame) objecten, producten, goederen door derden, oorlogsgevaar, staat van beleg, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaaltekorten, brand, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export of importverboden, weigering import en exportvergunningen te verstrekken, de van overheidswege opgelegde beperkingen, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en wanprestaties van de toeleveranciers van Buxxoz of andere wijzen van niet voldoen door deze toeleveranciers aan hun verplichtingen en elke andere omstandigheid die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan Buxxoz kunnen worden tegengeworpen.
 2. Indien Buxxoz voor het tijdstip van intreden van overmacht reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan dan wel de mogelijkheid heeft daaraan gedeeltelijk te voldoen is Buxxoz gerechtigd de reeds verrichte werkzaamheden afzonderlijk te factureren, De voor het tijdstip van intreden van overmacht door Buxxoz in redelijkheid gemaakte kosten ter uitvoering van de order/overeenkomst, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Wenst de opdrachtgever van zijn rechten uit niet nakoming gebruik te maken, dan moet opdrachtgever Buxxoz steeds eerst de gelegenheid bieden binnen een redelijke termijn alsnog na te komen en/of zelf gebruik te maken van de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden op grond van artikel 4 punt B van deze voorwaarden.
Artikel 14: Herroepingsrecht

Herroepings Informatie rondom garantie & retour
Retourneren
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Buxxoz geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via
klantenservice@buxxobikes.com Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren
Hier de uitzonderingen op het herroepingsrecht:
Let op:
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneer baar
b. Door Buxxoz tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
c. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
d. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
e. Die snel kunnen bederven of verouderen;
f. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Buxxoz geen invloed heeft;
g. voor losse kranten en tijdschriften;
h. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Garantie
Buxxoz hanteert 2 jaar fabrieksgarantie zie verder Artikel 7 informatie garantie.

Buxxoz is een handelsnaam van: Buxxo Cycle Group Benelux
Schuttevaerweg 113
3044BA Rotterdam
THE NETHERLANDS


Buxxoz
https://www.buxxobikes.com
info@buxxobikes.com

KVK NUMMER: 71660291
BTW NUMMER: NL858800263B01


Artikel 15:  Geschillen en toepasselijk recht.
 
 1. Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze Algemene Voorwaarden zullen ter beslechting, zo nodig, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Partijen verklaren ter zake domicilie te kiezen ten kantore Buxxoz.
 2. Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


 

Over ons

wij zijn BUXXOZ onderdeel van Buxxo Benelux BV importeur en distributeur van fietsen, e-bikes, e-scooters, e-bakfietsen and more!
Wij zijn een Rotterdams bedrijf met klantvisie!
Wij maken het u graag gemakkelijk en overzichtelijk. 

Beoordeling

Wij krijgen van onze klanten five star reviews en dat willen wij graag zo houden!

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief btw

Powered by CCV Shop software webshop